Sorgarbeid


Til deg som har mistet en av dine nærmeste, vil kirken tilby støtte og trøst.

Å miste en av sine nærmeste vil for mange bety at livet blir svært annerledes. I den første tiden er det ofte mye som skal ordnes. Gravferd skal planlegges og gjennomføres, det er samtaler med begravelsesbyrå og kirke. I tillegg vil det være mye annet praktisk å ta hånd om.

I tiden etterpå – når hverdagen skal gjenfinnes – er det rom for mange ulike reaksjoner og utfordringer. Dagene kan bli stillere, og det er kanskje ikke like mye oppmerksomhet fra omgivelsene. Omstillingen kan være både smertefull og krevende, og mange kan føle at de er alene med savnet og sorgen.

Selv om vi sørger på ulikt vis fordi vi er forskjellige, erfarer mange at den tyngste sorgen kommer når det har gått en tid. Sorg er en naturlig reaksjon på det å miste noen man er glad i. Sorg kan gi seg utslag i tankemessige, følelsesmessige, kroppslige og verdimessige endringer. For mange kan det være godt å dele tanker og følelser med andre.

Kirken ønsker å være en medvandrer – også i sorgens landskap. Prestene og diakonene står til disposisjon om du ønsker samtale med en av oss.

Oppfølgingstilbud

PÅFØLGENDE SØNDAG: Når menighetene samles til gudstjeneste, minnes vi våre døde. Dette finner vanligvis sted på første søndag etter gravferden i den kirken handlingen har funnet sted. Etter kunngjøringene blir navnene på de døde lest opp, etterfulgt av en kort stillhet og en enkel forbønn for de pårørende.

NOEN UKER ETTER BEGRAVELSEN: Prest eller diakon ringer nærmeste pårørende for å høre hvordan det går. Vi står til disposisjon for videre samtale for de som ønsker det. Samtale kan finne sted hjemme hos den enkelte, på kirkekontoret eller i en av kirkene. Kirkens ansatte har taushetsplikt.

SORGGRUPPER: Mange kan ha nytte av å delta i en sorggruppe, hvor man møter andre som er i tilsvarende situasjon. Vi vil gjerne legge til rette for at de som har behov for et slikt tilbud, kan få det. Ved Seksjon for sorgstøtte på Ahus arrangeres det sorggrupper som tilbyr hjelp spesielt til barn, ungdom og unge voksne. I Nedre Romerike prosti samarbeides det om sorggrupper for voksne som har mistet ektefelle/samboer. Aldersgruppe 55+. Gruppene er faglig veiledet av diakoner. 

ALLEHELGENSDAG: Første søndag i november er det gudstjenester i Nittedal og Hakadal kirker. Hos oss er det en tradisjon at vi minnes de døde på Allehelgensdag. Vi leser opp navnene på alle som er stedt til hvile siden forrige Allehelgensdag, og tenner et lys for hvert enkelt navn. For øvrig står diktlesning og musikk sentralt i gudstjenesten. Invitasjon til Allehelgensdag sendes til én kontaktperson pr. familie i oktober måned.

TILHØRIGHET: Fellesskap er en sentral del av kirkens liv. I tillegg til gudstjenestene har vi tilbud om ulike møtesteder for forskjellige aldersgrupper.

Kontakt oss gjerne:

Sokneprest Nittedal: Kjell A. Skartseterhagen, tlf. 977 15 759
Prest Nittedal: Einar A. Weider, tlf. 922 87 491
Sokneprest Hakadal: Eivind Ørum, tlf. 975 34 440
Soknediakon Randi M. Vilberg, tlf. 412 35 300

Andre å ta kontakt med:

Seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus, tlf. 67 96 86 01,  www.ahus.no
Kirkens SOS, tlf.: 22 40 00 40, www.kirkens-sos.no 

Tilbake