Gravplassforvaltning


Nittedal kirkelige fellesråd er gravplassforvaltning for alle kommunens innbyggere uavhengig av livssyn. På denne siden finner du informasjon om gravplassene i kommunen.  

Kostnader 
I henhold til gravferdsloven skal det være fri grav i fredningstiden (20 år) for beboere i kommunen. Ved dødsfall er det anledning til å feste en grav ved siden av den nye graven, slik at det reserveres grav for gjenlevende ektefelle eller andre. Disse to gravene kan festes sammen som ett gravsted.
Imidlertid er det ifølge Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd §17 bare den graven som tas i bruk først i et gravsted, som er fri grav i fredningstiden. For den reserverte graven må det derfor betales festeavgift også for beboere i kommunen.
For beboere utenfor kommunen er det egne takster.
Fornyes festet etter fredningstiden, betales det festeavgift. Festeavgift betales for 10 år av gangen pr. grav.

Oversikt over priser og avgifter finner du her

 

Valg av grav
Ved dødsfall er det anledning til å feste en grav ved siden av den nye graven, slik at det reserveres grav for gjenlevende ektefelle. Etter søknad til kirkelig fellesråd kan det også reserveres en grav for andre nære slektninger der dette vil falle naturlig. Men før man bestiller et nytt gravsted bør man undersøke om det er ledig plass i en grav som familien allerede har festet.

Hvem er fester for graven
Det er viktig at familien drøfter hvem som skal stå som fester (ansvarlig eier) av gravstedet. Ha i tankene at festerforholdet gjelder for mange år framover. Bare èn kan stå som fester og ingen kan gravlegges i det festede gravsted eller sette opp gravminne uten festerens tillatelse. Når festeren dør går denne myndighet over til nærmeste familiemedlem.

Fornyelse av feste
Som en hjelp til fester blir varsel om fornyelse av gravstedet ved festetidens utløp sendt fra gravplassforvaltningen. Derfor henstilles til festerne å melde eventuell adresseendring for å sikre seg at vi får kontakt med fester. Man må være oppmerksom på at festeren selv har ansvaret for å fornye festeforholdet. Vi er varsom med å å ta i bruk et gravsted hvor festetiden (den tid det betales festeavgift for pr gang) er utløpt. Etter vedtektene kan gravstedet slettes etter 6 mnd dersom festeavgiften ikke er betalt.

Urnegrav 
Det kan festes kistegrav selv om det i første omgang er en urne som skal settes ned. I en urnegrav er det plass til flere urner. Når kremasjonen har funnet sted er det ønskelig at urnen blir satt ned i grav så snart som mulig. Vanligvis deltar pårørende ved urnenedsettelsen. Hvis dere mot formodning ikke ønsker å være med ved urnenedsettelsen, vennligst gi beskjed til kirketjener eller kirkekontoret så snart som mulig. Normalt ledes urnenedsettelsen av kirketjener. Dersom dere har spesielle ønsker, f.eks medvirkning av prest/diakon, eller at det skal leses/synges noe i forbindelse med urnenedsettelsen, tar dere kontakt med kirketjener og avtaler dette i god tid på forhånd. Senking av urnen og gjenfylling av graven kan gjerne gjøres av pårørende. Dersom dere ønsker å gjøre dette, sier dere fra om det til kirketjener når dere kommer.

Anonym minnelund
På begge våre gravplasser kan en urne settes ned i minnelund. Minnelund er et anonymt urnegravsted, innenfor et eget område på gravplassen. Plasseringen av hver enkelt gravlagte i minnelund skal ikke være kjent. De etterlatte har ikke anledning til å være tilstede ved nedsetting av urne (gravlegging) i minnelund. Det kan ikke opprettes gravminne ved gravlegging i minnelund.

Navnet minnelund

På Hakadal kirkegård er det også en navnet minnelund.Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. Det kan gravlegges både kister og urner i navnet minnelund i Hakadal.
Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales.
Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen.

Istandsetting av graven 
Urnegraven blir satt i stand straks etter nedsettingen. Kistegraven må ligge og synke, og det kan ta fra et halvt til tre kvart år før den kan gjøres i stand. 

Gravminne 
Det er ingen plikt til å sette gravminne (gravstein) på graven. Graven er likevel fredet i 20 år. Til permanent gravminne blir satt opp, kan et midlertidig trekors bestilles gjennom et begravelsesbyrå. Det kan være en fordel å gi seg noe tid før en bestemmer seg for gravminne. Gravminnet må være godkjent av gravplassforvaltningen. Det henvises for øvrig til § 7 i gravplassvedtektene. Vi gjør særlig oppmerksom på at gravminnet og dets utstyr skal være av bestandig materiale. Stenen kan måtte flyttes ved oppgraving av nabograver uten at fester kontaktes. Gravminnet og dets utstyr må tåle maskinell behandling. Dersom gravminnet kommer ut av sin opprinnelige stilling, for eksempel ved telehiv og lignende, er det festers ansvar å kontakte et steinindustrifirma eller gravplassforvaltningen, for å få gravminnet på plass igjen.

Stell av graven
Det er vanskelig å gi noen generelle råd om hva en bør plante. En bør imidlertid ikke plante mange slags planter i et lite bed. I vårt område er det fare for nattefrost ut mai måned. Dette må en ta hensyn til ved planting av sommerblomster. For de som ønsker hjelp til planting, vanning og stell av graven gjennom sommeren, kan gravplassforvaltningen formidle kontakt med personer som kan påta seg dette.

Forhåndsbetalt gravstell 
Ønsker man å få ordnet stell av graven over lengre tid, kan man inngå en forhåndsbetalt avtale. Dette skjer ved innbetaling av et beløp til gravplassforvaltningen. Beløpet, med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til planting, vanning, luking og rydding av gravstedet. Eventuelle andre utgifter, så som oppretting av gravminnet, dersom det blir nødvendig, kan også dekkes av det innbetalte beløpet. En forhåndsbetalt avtale gjelder inntil midlene er brukt til formålet.

Her er oversikt over hva vi tilbyr av gravstell

 

Vedtekter for Nittedal og Hakadal kirkegård

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsforskriften)

 

Ytterligere informasjon fås hos
Gravplassforvaltningen i Nittedal, Rådstua, Rådhusveien 3, Postboks 63
1483 Hagan 
Tlf. 67 05 90 42 eller 67 05 90 48

Epost:  post@nittedal.kirken.no


Gravplassarbeider i Nittedal Gunnar Helgason:  Tlf. 484 77 882
Gravplassarbeider i Hakadal Rune Hofstad: Tlf. 900 45 022